Western Sahara Resource Watch

Western Sahara Resource Watch

Western Sahara Resource Watch is een netwerk, in eerste instantie Europees, later wereldwijd, van organisaties en personen die zich inzetten voor het behoud van de natuurlijke hulpbronnen van West-Sahara voor gebruik door haar legitieme eigenaar – het volk van West-Sahara. De deelnemers in het netwerk baseren zich op het alom geldende principe van de permanente soevereiniteit van volkeren over hun natuurlijke hulpbronnen (VN-resolutie 1803 XVII van 14 december 1962), op artikelen 1 en 2 van het Internationale Convenant van Mensenrechten (1966) en op het Handvest betreffende de economische verplichtingen van Staten (1974), waarvan artikel 16 punt 2 luidt: “Geen enkele staat heeft het recht om investeringen te stimuleren of te doen die een obstakel zouden kunnen vormen voor de bevrijding van een grondgebied dat met geweld is bezet”. Ten slotte heeft de onder-secretaris-generaal voor juridische zaken van de VN, Hans Corell, in januari 2002 uiteen gezet dat de exploitatie van de grondstoffen van West-Sahara illegaal is zolang de oorspronkelijke bevolking hier geen zeggenschap over heeft.

Resolutie 1803 (XVII) van de Algemene Vergadering van de VN (Engels) 14-12-1962
Internationale Convenant van Mensenrechten (Engels) 16-12-1966
Resolutie 3281 (XXIX) Handvest betreffende de economische verplichtingen van Staten (Engels) 12-12-1974
Advies van onder-secretaris-generaal van juridische zaken van de VN over exploitatie grondstoffen West-Sahara (Engels) 29-01-2002

Doelstellingen en eisen van WSRW

De doelstellingen van WSRW zijn:

  • bekrachtigen van de soevereiniteit van het Saharaanse volk over haar natuurlijke hulpbronnen als een logisch uitvloeisel van zijn recht op zelfbeschikking;
  • Halt toeroepen aan en voorkomen van exploratie en exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen van West-Sahara door buitenlandse ondernemingen met verontachtzaming van de wensen en het belang van het Saharaanse volk;
  • Halt toeroepen aan alle soorten van handel die bijdraagt aan de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen van West-Sahara;
  • Aanmoedigen van en wettelijke stappen ondersteunen tegen ondernemingen, regeringen of multinationale organisaties die deelnemen aan illegale exploratie- of exploitatie-activiteiten in West-Sahara;
  • Bijdragen aan het behoud van het natuurlijk milieu van West-Sahara.

 

WSRW eist dat:

  • de Verenigde Naties en Spanje hun verantwoordelijkheid nemen en de natuurlijke hulpbronnen van West-Sahara beschermen;
  • de Europese Unie zich onthoudt van elke betrokkenheid bij de plundering van de natuurlijke hulpbronnen van West-Sahara;
  • alle ondernemingen hun economische activiteiten in West-Sahara onmiddellijk staken;
  • alle eventuele toekomstige economische activiteiten in West-Sahara niet worden ondernomen zonder de expliciete toestemming van het Front Polisario als legitieme vertegenwoordiger van het volk van West-Sahara;

 

Waarom is WSRW opgericht?

Verlenen van medewerking aan de plundering van de natuurlijke hulpbronnen in West-Sahara betekent een bestendiging van de Marokkaanse bezetting van West-Sahara. Gezien de illegaliteit van deze bezetting, haar uitermate repressieve karakter en de plundering van natuurlijke hulpbronnen die zij met zich meebrengt, acht WSRW economische activiteiten van buitenlandse ondernemingen in West-Sahara ethisch verwerpelijk en politiek uitermate inopportuun. WSRW doet een beroep op de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en spreekt ondernemingen, aandeelhouders, maatschappelijke organisaties, politieke partijen en beleggingsfondsen hierop aan. De natuurlijke hulpbronnen in West-Sahara waarop WSRW zich richt, zijn met name olie, fosfaat en vis; daarnaast zijn andere grondstoffen en economische goederen in het geding, zoals zand, andere mineralen. Alle schakels in de keten – winning, vervoer, opslag, handel, verkoop – worden in ogenschouw genomen.

Wat doet SZWS binnen WSRW?

Sedert mei 2004 is Stichting Zelfbeschikking West-Sahara betrokken bij dit initiatief. Zij voerde met de andere participanten van WSRW een campagne tegen het Nederlandse wereldwijde concern Fugro (vooraanstaand ingenieursbureau op gebied van gas- en olie-exploratie en –winning). Fugro verleende diensten aan de Amerikaanse oliemaatschappij Kerr-McGee, dat op contract met de Marokkaanse overheid onderzoek deed (en nog doet) naar het voorkomen van olie in de Saharaanse kustwateren. In augustus 2004 voerden vertegenwoordigers van WSRW overleg met de hoofddirectie van Fugro. Deze verklaarde in de toekomst geen activiteiten in West-Sahara meer te zullen ondernemen zonder eerst WSRW te raadplegen over de heersende situatie. De visserij door de Nederlandse Pelagic Freezer trawler Association (PFA) in de Saharaanse kustwateren is bij het ministerie van Visserij aan de kaak gesteld. Het antwoord van het ministerie was dat het hier private activiteiten betrof waartegen zij niet kon optreden; wel heeft zij PFA gewezen op het aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen. PFA zelf weigerde echter een dialoog met WSRW hierover aan te gaan. Stichting Zelfbeschikking West-Sahara is tevens betrokken bij de campagnes tegen Kerr-McGee; de Nederlandse aandeelhouders werden aangeschreven en tevens de zogenoemde rating bureaus (die ondernemingen waarderen op de mate waarin zij maatschappelijk verantwoord bezig zijn).

 

Indien u meer over campagnes in het kader van WSRW wilt weten of hieraan zou willen deelnemen (door campagneplanning, onderzoek, lobby), kunt u zich wenden tot Stichting Zelfbeschikking West-Sahara.

Op de website van WSRW vindt u veel meer informatie.